Print logo

"Эрх зүйн боловсрол" академи

“Эрх зүйн боловсрол” академи нь 2001 оны 01 дүгээр 19-ний өдөр үүсгэн байгуулагдсан, ашгийн төлөө бус, нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага.

 

Академийн зорилго, чиглэл:

· Эрх зүйт төрийг бэхжүүлэх зорилгоор төрийн байгууллагын ажилтнууд, хуульчдад давтан сургалт явуулах

· Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд иргэдээс тавьж буй хяналтыг дээшлүүлэх зорилгоор иргэдийн эрх зүйн мэдлэгт дэмжлэг үзүүлэх

 

Сургалт, судалгааны чиглэл:

· Нийтийн, эрүүгийн болон хувийн эрх зүй

 

Үйл ажиллагаа:

· "Эрх зүйн боловсрол" академиас 2001-2017 онд Нийслэл, 21 аймагт  зохион байгуулсан сургалтад нийт 18418 хүн хамрагдсанаас:

             - Эрүүгийн болон захиргааны хэргийн шүүгчид, шүүхийн захиргааны ажилтан – 3584

             - Төв, орон нутгийн захиргааны байгууллагын албан хаагч – 10058 байна

 · Судалгаа:

  - 2002-2004 онд орон даяар явуулсан “Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч буй байдал” социологийн судалгаа

  - 2009-2010 онд Улсын Дээд шүүхийн судалгааны төвтэй хамтран орон даяар явуулсан “Монгол Улсын захиргааны хэргийн шүүхийн төлөвшил, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт” социологийн судалгаа

- 2017-2018 онд ХЗДХЯ-тай хамтран Захиргааны ерөнхий хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийсэн судалгаа 

· Сургалтын гарын авлага, хуулийн тайлбараас:

  - 2003 он – “Захиргааны эрх зүй, захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн ойлголтууд”

  - 2004 он – “Монгол Улсын захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа  (шүүгчид зориулсан гарын авлага)“

  - 2009 он – Улсын Дээд шүүхтэй хамтран “Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн тайлбар”, 2 дахь хэвлэл – 2011 он

  - 2010 он – Улсын Дээд шүүхтэй хамтран “Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар”, 2 дахь хэвлэл 2013 онд

  - 2013  он – “Монгол Улсын Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль (Хялбаршуулсан тайлбар)“

  - 2017 он – “Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуулийн тайлбар (судалгаа, хэрэглээний)”

· Тогтмол хэвлэл:

  - 2003 оноос эхлэн "JusLine-Эрх зүйн мэдээлэл" хэвлэмэл хуудсаар дамжуулан Монгол Улсын хуулиудын хялбаршуулсан тайлбарыг нийтэд хүргэж байна.