Print logo

Иргэдэд чиглэсэн үйл ажиллагаа
Сонгуулийн хууль тогтоомжийг иргэдэд сурталчлав

Тус сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар болон “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран сонгуулийн кампанит ажлын үеэр хамгийн ихээр зөрчигддөг 8 асуудлыг хөндсөн 8 ширхэг телевизийн богино хэмжээний шторк боловсрууллаа.

Эдгээрээс 4 нь УИХ-ын сонгуулийн тухай хуулийг суралчилсан агуулгатай бол үлдсэн 4 нь иргэдийн улс төрийн идэвхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэв. Шторкуудыг UBS TV болон Eagle News суваг, өөрийн болон түншлэгч байгууллагуудын нийтийн сүлжээ, веб хуудаст байршуулж олон нийтэд хүргэлээ.