Print logo

Түншлэгч байгууллага

Сангийн тэргүүн проф. Урсула Мэннле-гийн 2015 онд Монголд хийсэн айлчлалын үеэр ХЗС болон Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг шинэчлэн байгууллаа

Сангийн тэргүүн проф. Урсула Мэннле-гийн 2015 онд Монголд хийсэн айлчлалын үеэр ХЗС болон Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг шинэчлэн байгууллаа

Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Монгол улсын дараах байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг: