Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, № 12
Урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагаа

Захиргааны байгууллага, албан тушаалтны гаргасан захиргааны актыг хууль бус гэж үзэж, зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахын тулд зарим тохиолдолд шүүхэд хандахаас өмнө гомдлоо урьдчилан шийдвэрлүүлэх шаардлагатай байдаг.

Иймд урьдчилан шийдвэрлүүлэх гомдлыг хаана, хэнд хандаж гаргах, гомдлыг шийдвэрлэх ажиллагаанд хэрхэн оролцох, амжилт олоогүй тохиолдолд хаана хандах, тулгарч болзошгүй асуудлаас сэргийлэх мэдлэг, мэдээллийг энэхүү хичээлээр олгохыг зорилоо.