Print logo

Видео хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, № 5
Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага

Энэ удаагийн хичээлээр хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага сэдвийг хөндлөө. Үүнд, хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын үүсэл, онолын үндэслэл, зарим орны эрх зүйд тусгалаа олсон байдал, Монгол Улсын Эрүүгийн хууль дахь зохицуулалт, шүүхийн практик, эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал, сайжруулах санал зэрэг тусгагдсан болно.

Эрүүгийн эрх зүй, № 5: Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлага