Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, № 15
Тодорхой төрлийн зөрчилд шүүгчээс шийтгэл оногдуулах ажиллагаа

Шүүгч нь дараах 4 тодорхой төрлийн зөрчилд зөрчлийн шалган шийдвэрлэх ажиллагааг явуулж, шийтгэл оногдуулна. Үүнд:

  • Шүүх хуралдаанд хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчөөр оролцохоос зайлсхийх, шүүхийн үйл ажиллагаанд саад учруулах,
  • Шүүгчийн хараат бус байдалд нөлөөлөхийг оролдох,
  • Шүүх хуралдааны дэг журам зөрчих,
  • Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд саад учруулах.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг уг хичээлээс үзэж сонирхоно уу.