Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, № 13
Нийтийн ашиг сонирхол ба түүнийг төлөөлөх нэхэмжлэл гэж юу вэ?

Монгол Улсын хууль тогтоомжид нийтийн ашиг сонирхол гэсэн нэр томъёо байдаг. Түүнийг тайлбарлах нь төлөөлж гаргах нэхэмжлэлийн зорилго, агуулгыг ойлгоход чухал ач холбогдолтой.

Энэхүү хичээлээр уг ойлголтын онолын үндэслэл, ардчилсан болон төвлөрсөн удирдлагатай тогтолцоон дахь төлөөллийн ялгаа болон нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөх нэхэмжлэлийн талаар хөндлөө.