Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, №7
Захиргааны үйл ажиллагаа хуульд үндэслэх зарчим

Энэхүү үндсэн зарчим нь аль ч эрх зүйт төрийн салшгүй хэсэг байдаг. ЗЕХ-ийн § 4.2.1 болон ЗХШХШТХ-ийн § 1.1.-д иргэний эрхийг зөрчигдөөс хамгаалах талаар зохицуулсан.

Ийнхүү захиргааны үйл ажиллагаанд шүүхийн хяналт тавих нь зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага юм. Гагцхүү ийм замаар захиргаа хуульд захирагдах баталгаа хангагдана.    Захиргааны үйл ажиллагаа хуульд үндэслэх гэдэг нь:

  1. Хууль дээдлэх
  2. Гагцхүү хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн хүрээнд ажиллахыг хэлнэ.

Өөрөөр хэлбэл, эрх зүйт төрд дараах зарчмууд хэрэгждэг:  

  • Бусдын эрхийг хөндсөн аливаа шийдвэр нь заавал хуулийн үндэслэлтэй байх
  • Захиргааны бүхий л шийдвэр эрх зүйн зөрчилгүй байх.