Print logo

Видео хичээл: Захиргааны эрх зүй, №4
Захиргааны хэм хэмжээний актын тухай ойлголт

Энэ удаагийн хичээлээр 2015 онд батлагдсан Захиргааны ерөнхий хуулиар шинээр нэвтэрсэн захиргааны хэм хэмжээний актын тухай ойлголт, түүнийг гаргах ажиллагааг хөндлөө.