Print logo

Видео хичээл: Эрүүгийн эрх зүй, № 15
Залилах гэмт хэрэг

Залилах гэмт хэрэг гэдэг нь иргэдийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхэд халдсан, нийгэмд аюултай, Эрүүгийн хуульд заасан гэм буруутай үйлдлийн цогц гэж ойлгож болно. Залилах гэмт хэрэг нь хамгийн түгээмэл үйлдэгддэг өмчийн эсрэг гэмт үйлдлийн төрөлд хамаардаг.

Хичээлийн агуулга:

  • Залилах гэмт хэргийн тухай ойлголт, Эрүүгийн хуулийн зохицуулалт
  • Залилах гэмт хэргийн шинж
  • Залилах гэмт хэргийг иргэний эрх зүйн залилах зөрчлөөс ялгах, нийлмэл гэмт хэргээр зүйлчлэх асуудал
  • Шүүхийн практик
  • Анхаарах асуудал