Print logo

Нийтлэлийн уралдаан
Арилжааны (худалдааны) салбарын хууль тогтоомжид тулгамдаж буй асуудал

Монгол Улсын арилжааны (худалдааны) эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, "Эрх зүйн боловсрол" академиас бизнес эрхлэгчдийн дунд "Арилжааны (худалдааны) салбарын хууль тогтоомжид тулгамдаж буй асуудал" сэдвээр нийтлэл шалгаруулна.

Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: